Yhteenveto

Johdanto

Osallistuva budjetointi tarkoittaa päätöksenteon menetelmää, jossa rahasta päättävä taho luovuttaa päätösvallan laajemmalle yleisölle. Tavanomaisesti kyse on julkishallinnosta ja virkamiesten tai poliitikoiden päätösvallan siirtämisestä. Osallistumismahdollisuus tarjotaan avoimesti kansalaisille, kuntalaisille tai rajatulle joukolle asianosaisia.

Vaikka osallistuvaa budjetointia on käytetty maailmalla yli 20 vuoden ajan jo yli tuhannessa kohteessa, se ei ollut levinnyt Suomeen vielä ennen vuotta 2012. Helsingin kaupungin demokratiaryhmän syksyllä 2011 julkaiseman raportin mukaan ainoa ja lähin esimerkki on, laajasti tulkittuna Rovaniemen aluelautakuntamalli. Lisäksi pienimuotoisia, kuten joidenkin tuhansien eurojen suuruisia asukkaiden päättämiä mikrorahoituksia on kokeiltu eri yhteyksissä muutamia kertoja eri puolilla Suomea. Yhtenäistä dokumentaatiota ei kuitenkaan ole saatavilla.

Sitra käynnisti syksyllä 2011 Uusi demokratia -foorumin, jossa 30 asiantuntijaa tutustui, pohti ja kokeili käytännössä uusia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja. Esiin noussut osallistuva budjetointi herätti foorumin osallistujien kiinnostuksen, ja he ehdottivat Sitralle menetelmän kokeilua Uusi demokratia -foorumin määrärahojen jakamisen menetelmäksi. Foorumin budjetissa oli rahaa sekä pienimuotoisiin hankkeen aikana tapahtuviin kokeiluihin, että suurempi, noin 115 000 euron erä foorumin jatkona aloitettavien, yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevien uusien toimintamallien vauhdittamiseen. Tavallisesti rahoitettavat kohteet olisi valittu asiantuntijatyönä, mutta Sitra reagoi myönteisesti foorumilaisten ehdotukseen, jonka kaneetti kuului ”pitää maistaa omaa lääkettään”.

Osallistuvasta budjetoinnista järjestettiin ensimmäinen keskustelu Sitralla 22.2.2012. Kutsuvieraslistan kokosi Open Knowledge Foundation Finlandin edeltäjän, Nettiajan kansalaisyhteiskunta-verkoston verkostokätilö Antti Poikola. Osallistujina oli mm. Avanto insightin toimitusjohtaja Raimo Muurinen ja Helsinki Region Infosharen toimeksiannosta Helsingin kaupungin talousdatan visualisointia parhaillaan työstänyt Emobit Oy:n toimitusjohtaja Henri Ahti. Tapaamista seurasi pian helmikuun lopussa Nettiajan kansalaisyhteiskunta-verkoston vuositapahtuma Helsingin Uunisaaressa. Osallistuvasta budjetoinnista ja talousdatan visualisoinnista järjestettiin tapahtumassa aivoriihi, jossa suunniteltiin konkreettisia edistysaskeleita.

Avoimeen demokratiaan ja avoimeen dataan erikoistunut Avanto ja Sitra sopivat maaliskuun alussa Uusi demokratia -foorumin päättävän osallistuvan budjetoinnin kokeilun suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ alkoi heti ja kokeilu julkistettiin virallisesti maaliskuun lopulla.

Suomen ensimmäiseen osallistuvaksi budjetoinniksi nimitettyyn päätösprosessiin haettiin ehdotuksia foorumilla syntynteistä ideoista ja aiemmista käytännön kokeiluista. Kuulutukseen tuli runsas 20 ehdotusta, joista Sitran vaikuttavuusarvioinnin myötä 16 päätyi lopulliselle budjetointiehdotusten listalle. Hankkeilta edellytettiin budjettia, kuvausta tavoiteltavasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toteutussuunnitelmaa. Samaan aikaan Avanto ja Sitra loivat päätöksenteon muodolliset puitteet ja reunaehdot asettavan päätössäännön, joka teki sekä foorumin asiantuntijoista, Sitran edustajista, että hankkeiden edustajista tasaveroisia päättäjiä. Äänioikeus oli yhtäläinen, mutta vain 51 osallistujan verran yleinen. Ehdotukset olivat päättäjien tutustuttavina ja keskusteltavina verkossa kaksi viikkoa ennen varsinaista päätöksentekotilaisuutta, jossa hankkeiden edustajat pitivät start up -kulttuurista tutut lyhyet myyntipuheet omista ehdotuksistaan. Päätöksenteko suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa kukin äänestäjä valitsi kymmenen parasta hanketta tärkeysjärjestyksessä. Äänestyksen voitti Avoin ministeriö, toiseksi tuli Sosiaalinen Hub ja kolmanneksi Emobit Oy:n, Helsingin keskustakirjaston ja Avanto insightin yhteinen osallistuvan budjetoinnin hanke. Neljänneksi yltänyt datavaalit sai myös rahoituksen, kun tarkentavien neuvotteluiden myötä kolmen ensimmäisen hankkeen jälkeen määräraha riitti vielä yhteen pienempään osuuteen.

Avoin ministeriö jatkoi rahoituksella lakialoitepalvelunsa kehittämistä. Sosiaalinen Hub aloitti oman hankkeensa loppusyksyllä perustamalla avoimen, sosiaalisesti vaikuttavalle toiminnalle tarkoitetun työskentelytilan Helsingin keskustaan. Datavaalit-hankkeessa julkaistiin vaaleihin ja ehdokkaisiin liittyvää tietoa avoimena datana. Osallistuvan budjetoinnin hanke toteutettiin touko-marraskuun aikana, josta kerrotaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin.

Hankekuvaus

Ehdotus osallistuvan budjetoinnin hankkeen aloittamisesta syntyi Sitran Uusi demokratia -foorumin seminaarissa maaliskuussa 2012. Helsingin kirjaston IT-asiantuntija Roberto Corsinin ja seminaarin verkostoitumisosuudessa osallistuvaa budjetointia esitelleen Avanto insightin toimitusjohtaja Raimo Muurisen keskustelu johti yhteistyön aloittamiseen. Heti alussa kumppaniksi ja hankkeen vetäjäksi tuli mukaan juuri Helsinki Region Infosharen toimeksiannosta Helsingin kaupungin talousdatan visualisoinut Emobit oy.

Sitran Uusi demokratia -foorumissa haettiin ehdotuksia yhteiskunnallisesti vaikuttavista hankkeista, ja Helsingin kaupunginkirjasto, Avanto ja Emobit laativat suunnitelman yhteishankkeeksi. Kaupunginkirjasto tunnisti, että keskustakirjastohankkeen budjetissa oli ennalta tarkasti kohdistamaton kehitysmäärärahaa, joka mahdollisti osallistuvan menetelmän käyttämisen. Suunnitelman tärkein toimenpide oli pilotoida osallistuvaa budjetointia keskustakirjasto-hankkeen osana antamalla kirjaston asiakkaille päätösvaltaa 100 000 euron kehitysrahojen kohdistamisesta. Toisena osana kirjaston talousdatasta tuotettiin visualisointeja Open Spending-alustalle tarjoamaan osallistujille edellytykset perusteltuun päätöksentekoon ja kirjaston talouden hahmottamiseen. Kolmantena keskeisenä toimenpiteenä hankkeen kaikki tuotokset dokumentoitiin perustettavaan osallistuvabudjetointi.fi-sivustoon.

Hankkeen suunnittelu ja dokumentointi tapahtuivat avoimesti osallistuvabudjetointi.fi -sivustolla. Sisäiseen yhteydenpitoon ja projektinhallintaan käytettiin Cenno -projektinhallintatyökalua, mutta suunnitelmaluonnokset, asiakirjat ja uutiset julkaistiin verkossa tuoreeltaan. Sivuston arkiston ja alle kerättyjen tärkeimpien artikkelien ja tuotosten listan kautta voi seurata työn edistymistä.

 

Toteutus

Hanke julkaistiin keskustakirjaston sivuilla otsikolla ”Päätä rahasta helsinkiläinen!” hieman ennen lokakuun puoliväliä. Helsingin Sanomat oli uutisoinut kokeilun jo syyskuun lopulla, mutta nyt viestinnän kärkeen nostettiin itse asia, eli budjetointikohteet. Kirjaston UnelMoi!-kampanjassa oli kerätty pitkin vuotta kaupunkilaisilta ideoita ja toiveita siitä, minkälainen kirjasto voisi parhaimmillaan olla. Lokakuuhun mennessä kerätystä noin 700 unelmasta koostettiin kahdeksan uusien toimintatapojen kokeilemiseen tähtäävää pilottiaihiota. Budjetointivaihtoehdot kuvitettiin kiinnostusta herättävällä tavalla ja ne nimettiin informatiivisesti. Ehdotuksiin lisättiin avainsanoiksi poimintoja UnelMoi!-kampanjan alkuperäisistä unelmista, joiden pohjalta kukin ehdotus oli syntynyt. Viestiä jaettiin samaan aikaan sosiaalisessa mediassa kirjaston omissa sekä avoimen datan ja avoimen demokratian ryhmissä sekä tekijöiden henkilökohtaisina päivityksinä. Odotettua matalamman ennakko-ilmoittautumisaktiivisuuden vuoksi kirjasto osti lisäksi Facebook-mainoksia näkyvyyden terävöittämiseksi sekä julkaisi toisen lehdistötiedotteen.

Työpajoja järjestettiin kolme 25.-30.10 välisenä aikana Kontulan kirjastossa, Kohtaamispaikalla (Lasipalatsissa) ja Töölön kirjastossa. Yhteensä noin kolmekymmentä osallistujaa työskenteli valtaosin erittäin hyvässä hengessä vaihtoehtoja punnitessa, kehittäessä ja valitessa. Eniten kysymyksiä ja kritiikkiä herätti budjettivaihtoehtojen hinnoitteluperiaatteet ja rahalle saatava vastine. Toisaalta vaihtoehdoille annettu yksilukuinen hintalappu ei ollut osallistujien mielestä riittävän informatiivinen, ja järjestäjät avasivat hinnoitteluperiaatteita kysymysten ja keskustelun kautta. Toisaalta vastaukset saattoivat herättää ajatuksia ja kritiikkiä, jonka mukaan itse idea saattoi olla hyvä, mutta rahan käyttö esimerkiksi ylimitoitettu. Työpajamenetelmä antoi hyvin aikaa keskustelulle ja vaihtoehtojen perusteelliselle harkinnalle. Vain yhdessä kolmen pajan kahdeksasta pienryhmästä jouduttiin kerran äänestämään ryhmän mielipiteen selvittämiseksi. Kunkin pajan lopussa pienryhmät antoivat äänensä päättämilleen vaihtoehdoille ja ne laskettiin lopuksi yhteen. Kaupunkilaiset valitsivat toteutettaviksi hankkeiksi Kaupunkiverstaan, Satusynttärit, Suvannon ja Lost & Foundin. Yhteenlaskettuna vaihtoehdot tekivät 108 000 euroa, mutta budjettiraamissa pysytään toteuttamalla Suvanto osallistujien yksimielisen palautteen mukaisesti pienemmällä budjetilla.

Kirjasto julkaisi hankkeen lopuksi lehdistötiedotteen, jonka mukaan työpajoissa nähtiin jännittyneisyyttä, kiihkeää keskustelua ja naurua -sekä lopulta tyytyväisyyttä. Lisäksi kirjasto rohkaisi muitakin tarjoamaan oikeaa päätöksentekovaltaa jo keskeneräisiin asioihin Helsingin kaupungin intrassa julkaisemassaan tiedotteessa.

 

Medianäkyvyys

Osallistuva budjetointi herätti kiinnostusta erityisesti perinteisessä mediassa, seitsemän uutista painetuissa lehdissä ja ainakin kuusi uutisointia radiossa. Taulukossa on kaikki tunnistetut esiintymiset. Aktiviisimpia medioita olivat Helsingin Sanomat ja Yle. Näkökulmina toistuivat kansalaisten uudet osallistumismahdollisuudet ja kirjaston uudet toimintamuodot.

Hankkeen sivustolla vieraili yli 900 yksilöityä kävijää touko- ja marraskuun välisenä jakson aikana. Kävijäpiikit ajoittuivat sivuston lanseeraukseen, Open Knowledge Festivaaliin ja hankkeen julkistukseen. Positiivista on, että keskimääräinen vierailuaika on noin kolme minuuttia, eli enimmäkseen kirjallinen sisältö on toiminut viestintämuotona.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *